Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Tourly zijn een overeenkomst tussen Litop B.V. en een ieder die gebruik maakt van ons platform.

Artikel 1 - Definities

 1. Klant: degene die de overeenkomst met Litop B.V. aangaat.
 2. Dienst: de mogelijkheid om op het Tourly-platform 360-gradenbeelden te uploaden, interactief te maken en te publiceren.
 3. Overeenkomst: de door Litop B.V. geaccepteerde aanvraag tot het leveren van de Tourly software.

Artikel 2 - Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gesloten overeenkomst tussen Litop B.V. en de klant, alsmede op hetgeen zich naar aanleiding daarvan of in verband daarmee mocht voordoen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, kan hieronder mede elektronisch worden begrepen.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Litop B.V. de aanvraag heeft geaccepteerd en dit schriftelijk heeft bevestigd aan de klant.
 2. De klant is aan een dergelijke bevestiging van Litop B.V. gebonden indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst tegen de inhoud van deze bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Dit recht komt te vervallen indien reeds van de software gebruik is gemaakt.
 3. De overeenkomst tot het leveren van de software wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Indien enige bepaling uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 5. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 4 - Auteursrecht

 1. Bij het uploaden van de betreffende informatie naar software van Tourly, verklaart de klant geen inbreuk te maken op de auteurswet of andere nationale dan wel internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht.

Artikel 5 - Facturering en betalingen

 1. Litop B.V. biedt voor het Tourly-platform verschillende prijsplannen, bestaande uit de varianten Zilver, Goud, Platinum en Maatwerk.
 2. Litop B.V. factureert per jaar vooraf.
 3. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De klant dient binnen 31 dagen het factuurbedrag te voldoen.
 4. Litop B.V. is gerechtigd de prijzen van de prijsplannen, genoemd in het eerste lid, aan te passen. Van een dergelijke prijswijziging wordt de klant op schriftelijke wijze in kennis gesteld.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Litop B.V. gerechtigd om over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 6 - Opschorten van de dienstverlening

 1. Litop B.V. heeft het recht om levering van de software geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de klant de verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer de klant de software gebruikt op een manier die schadelijk is voor het Tourly-platform.
 2. Litop B.V. dient de klant schriftelijk te melden dat de levering van de software wordt opgeschort.
 3. Litop B.V. kan dit recht uitoefenen zonder dat de klant in gebreke is gesteld.
 4. Bij hetgeen in dit artikel is bepaald, blijft de betalingsverplichting zoals blijkt uit artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden bestaan.

Artikel 7 - Ontwikkelingen met betrekking tot de software

 1. Litop B.V. kan de eigenschappen van de software wijzigen om bijvoorbeeld aan de eisen van de techniek en de markt te blijven beantwoorden.
 2. Indien technische, maatschappelijke of mogelijk andere ontwikkelingen Litop B.V. hiertoe noodzaken, is Litop B.V. gerechtigd de software op te heffen met een opzegtermijn van één maand. Indien sprake is van voorgaande situatie, wordt de klant hierover schriftelijk geïnformeerd en worden eventueel reeds voor deze software vooruitbetaalde bedragen aan de klant terugbetaald.
 3. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke wijziging of opheffing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Litop B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Litop B.V. is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit het gebruik van de software, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Litop B.V.. Onder opzet of grove schuld wordt bijvoorbeeld niet verstaan: onheil van buitenaf, hackers, verstoringen in diensten of netwerken.
 3. De aansprakelijkheid van Litop B.V. is beperkt tot de hoogte van het één-maandelijkse factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.
 4. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt na verloop van een jaar gerekend vanaf het moment dat de schadebrengende gebeurtenis zich voordeed.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst, ook in geval van uitvoering daarvan buiten Nederland, en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter op basis van de vestigingsplaats van Litop B.V..